Mgr. Pavel Mařan

Advokát v Mladé Boleslavi

Čím se zabýváme

§

Občanské právo

 • zastupování ve věcech náhrady škody
 • sepis smluv
 • vymáhání pohledávek
 • právní služby v oblasti nakládání s nemovitostmi (převody nemovitostí, nájem a podnájem, věcná břemena)
 • zastupování při mimosoudním řešení sporů
 • zastupování před soudy včetně exekučního řízení
 • právní služby v dědických záležitostech
 • porady a konzultace v občanskoprávních věcech
§

Trestní a přestupkové právo

 • zastupování poškozených a uplatňování náhrady škody v trestním řízení
 • obhajoba v trestních věcech
 • právní pomoc v přípravném řízení a v průběhu vyšetřování
 • sepis trestních oznámení
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • porady a konzultace v trestních a přestupkových věcech
§

Pracovní právo

 • zastupování ve věcech náhrady škody, pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • zastupování ve věcech neplatného rozvázání pracovního poměru
 • zastupování ve věcech výplaty mzdy a mzdových náhrad
 • porady a konzultace ve věcech pracovního práva
§

Obchodní právo

 • zakládání společností a jejich změny
 • zastupování před soudy a rozhodci ve sporech z obchodních právních vztahů, vč. exekučního řízení
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování ve věcech náhrady škody
 • zastupování při mimosoudním řešení obchodních sporů
 • sepis a posuzování obchodních smluv
 • porady a konzultace ve věcech obchodního práva
§

Směnečné právo

 • sepis a vymáhání směnek
 • sepis směnečných námitek
 • porady a konzultace ve směnečných věcech
§

Rodinné právo

 • porady a konzultace ve věcech rodinného práva
 • zastupování v řízení o rozvod manželství
 • zastupování v řízení ve věcech opatrovnických (svěření nezletilých dětí do výchovy rodičů, stanovení výživného)
 • vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v řízení o určení otcovství
Copyright © 2023 Mgr. Pavel Mařan